Shamekh Al Danat

(AJMAL AL KOUT x AJMAL SHERIFA)

2009 Grey Stallion

2012 Kuwait Egyptian Arabian Horse Festival Bronze Champion
2013 Bronze Champion Kuwait Egyptian Festival
2014 World Champion Straight Egyptian Silver Medal
2015 Berlin Cup Gold Champion Senior Stallion
 SHAMEKH AL DANAT  AJMAL AL KOUT  ANSATA HEJAZI  ANSATA HALIM SHAH  ANSATA IBN HALIMA 
 ANSATA ROSETTA 
 ANSATA SUDARRA  ANSATA ABU SUDAN 
 ANSATA DELILAH 
 ANSATA MALAKA  ANSATA HALIM SHAH  ANSATA IBN HALIMA 
 ANSATA ROSETTA 
 ANSATA MALIKA  JAMIL 
 JKB MASOUDA 
 AJMAL SHERIFA  ANSATA SIRIUS  ANSATA IEMHOTEP  PRINCE FA MONIET 
 ANSATA NEFARA 
 ANSATA SEKHMET  ANSATA HALIM SHAH 
 ANSATA SAMARRA 
 JAZI AL RAYYAN  ALIDAAR  SHAIKH AL BADI 
 BINT MAGIDAA 
 ANSATA SHARIFA  ANSATA IBN SHAH 
 ANSATA SAMANTHA